طرفداران امیر افجار

اجرای زنده امیر

عشقم مثل همیشه خوشگل و خوشتیپه