طرفداران امیر افجار

عکس جدید

سلام سلام سلام!یه عکس جدید از جیگرم پیدا کردم گفتم بیام بذارم و برم! 

 

قد و بالای تو رعنا رو بنازم...تو رو خدا،جون من،استیل رو حال میکنین؟جیگر منه دیگه.بایدم خوش استیل باشه فداش شم.میمیرم براااااااااات امیر من!