طرفداران امیر افجار

یه کلمه

دوستای گلم جواب اینو توی نظرات بدین:

اگه یه خودکار داشتی که فقط به اندازه ی یه کلمه جوهر داشت،چی باهاش مینوشتی؟؟