طرفداران امیر افجار

پیام امیر براى زلزله آذربایجان

سلام به همه شما دوستان خوبم.از تک تک شما بخاطر لطف و محبتتون تشکر میکنم.همه ما بخاطر مصیبت پیش آمده براى هموطنان آذرى متاثر هستیم و خواهیم بود.امیدوارم که دیگه کوچکترین غمى براى شما دوستان خوب و هموطنان ایرانى پیش نیاد.آرزوى شادى و سلامتى براتون دارم.